2/7

Kloppend hart van
metropoolregio
Brabant

Hart van Brabant wil uitblinken in duurzame ontwikkeling. Onze missie is dat wij economische, ecologische en sociale groei combineren. In het kloppend hart van Brabant is duurzame groei door innovatie en ondernemen de standaard. Wij zijn sociale ondernemers en creatieve doeners. Dat betekent dat wij integrale keuzes maken in beleid en uitvoering en dat doen in samenwerking tussen ondernemers, onderwijs, overheid en maatschappelijke partners. Zodoende groeien wij meetbaar en merkbaar.

Met drie uitgangspunten geven we richting aan onze strategie:

  • We werken aan een slimme samenleving met maatschappelijke en ecologische meerwaarde.
  • We werken aan een slimme economie met hoog economisch rendement.
  • We doen dat vanuit kennis, kunde én karakter voor duurzame ontwikkeling van die slimme maatschappij en economie.

Wie ‘we’ zijn? Wij zijn de Midden-Brabanders, van nature warme en gemoedelijke mensen. Dat zit diep in onze genen. We hebben een gastvrij, ondernemend en dienstbaar karakter. En daar zijn we trots op! Dat karakter ademt door deze strategische meerjarenagenda, die is opgesteld onder aanvoering van de negen gemeenten van onze regio (Dongen, Gilze en Rijen, Goirle, Heusden, Hilvarenbeek, Loon op Zand, Oisterwijk, Tilburg en Waalwijk), in nauwe samenwerking met elkaar én met ondernemers, onderwijs- en kennisinstellingen, maatschappelijke ondernemingen zoals waterschappen, vervoersbedrijven, zorginstellingen, woningcorporaties, inwonersinitiatieven en -coöperaties.

Deze strategische meerjarenagenda verwoordt de missie, visie en strategie van onze regionale samenwerking voor de periode 2019 – 2023, vastgesteld door de besturen van Regio Hart van Brabant en Midpoint Brabant. Ze is tot stand gekomen in goed samenspel met de negen raden van Regio Hart van Brabant, welke op diverse momenten in het proces een actieve rol hebben aangenomen en, voorafgaand aan instemming door de lokale raden, tijdens een Verenigde Vergadering tot gezamenlijke uitspraken kwamen over inhoud en uitvoering van deze agenda.

 

Theo Weterings, voorzitter Regio Hart van Brabant en Midpoint Brabant

“Hart van Brabant, het kloppend hart van de metropoolregio Brabant. Een samenwerking tussen negen gemeenten, onderwijs, ondernemers en maatschappelijke partners. Een brede samenwerking die typerend is voor deze regio. We weten elkaar te vinden, we kennen elkaar en onze schaalgrootte maakt ons wendbaar. Samen zetten wij onze schouders onder de ambities die wij hebben voor onze bewoners, bezoekers, bedrijven en studenten: een gezonde samenleving met meer welzijn. We koesteren ons ecologisch kapitaal. We zijn trots op onze maakindustrie, logistiek en vrijetijdseconomie. We investeren in innovatie, circulariteit en energieneutraliteit.

Midden-Brabanders zijn sociaal en ondernemend. Deze energie hebben we proberen te vangen in de strategische meerjarenagenda. Een agenda die toont dat wij veel in huis hebben om de grote maatschappelijke veranderingen vorm te geven en te begeleiden. Wij zijn in staat de innovaties voort te brengen die nodig zijn voor groei in economie, ecologie en maatschappij. Ik voorspel dat de duurzame ontwikkeling die we inzetten niet alleen direct voelbaar is in de komende vier jaar, maar dat die bijdraagt aan een toekomst voor onze (klein) kinderen zodat zij met plezier samen kunnen wonen, werken, recreëren en genieten in ons prachtige, groene Hart van Brabant.”

Achtergrond

Het bestuur van Regio Hart van Brabant wil elke vier jaar met een nieuwe strategische meerjarenagenda (SMA) komen. Dat wordt gedaan wanneer er na de gemeenteraadsverkiezingen nieuwe colleges met nieuwe akkoorden zijn. De voorliggende meerjarenagenda 2019 –2023 is de eerste die dit ritme volgt. De vorige SMA is vastgesteld in 2016. De nieuwe SMA 2019 –2023 kan voortbouwen op wat in 2016 in de agenda is opgenomen.Hij bevat daarnaast de besluiten die sinds 2016 in bestuurlijk Hart van Brabant zijn genomen en de opbrengst van de vele gesprekken met organisaties en partijen uit de regio via ontwikkelorganisatie Midpoint Brabant. Deze gesprekken zijn recent gevoerden gaan over waar de regio in 2030 wil staan, welke doelen we in 2023 gerealiseerd willen hebben en welke acties daarvoor nodig zijn. Sinds 2016 zijn immers ook veel nieuwe opgaven zichtbaar geworden, zoals de klimaat-en energietransitie. Ook is nu veel duidelijker wat de effecten zijn van de decentralisaties in het sociale domein. Met de inbreng van relaties uit het bedrijfsleven, onderwijs en maatschappij, mogen we spreken van een breed gedragen agenda.

Bij elk van de programma’s zijn doelen, activiteiten en indicatoren opgenomen. We kiezen voor indicatoren waar we op de schaal van de regio invloed op kunnen uitoefenen. De indicatoren dienen ter inspiratie en als houvast bij de start van projecten en programma’s, regionaal op de schaal van Hart van Brabant, lokaal bij elk van de negen gemeenten, bij samenwerkingspartijen, of bij subregionale (intergemeentelijke) samenwerking. De doelen en activiteiten gebruiken we om op de vastgestelde ambities voortgang te boeken, te prioriteren en agenderen, en of te temporiseren en bij te sturen waar nodig. Jaarlijks gebruiken we deze bij het opstellen van ons uitvoeringsprogramma. De activiteiten zijn in ieder geval het ‘contract’ voor nu. Omstandigheden kunnen natuurlijk leiden tot aanvullende activiteiten om de gestelde doelen te halen.

Daarnaast is uit deze en andere indicatoren jaarlijks de stand van het economisch kapitaal, het sociaal kapitaal en het ecologisch kapitaal te berekenen. Dit publiceert onderzoeksinstituut Telos elk jaar in het najaar voor alle gemeenten. Daarmee kan het algemeen bestuur jaarlijks bespreken of de drie dimensies die voor de regio belangrijk zijn, alle worden versterkt. Als één van de kapitalen opvallend achterblijft, kan er immers reden zijn om in te grijpen.