Uitvoering en financiering

De ambities en doelen in deze strategische meerjarenagenda zijn kaderstellend: zij geven richting aan de jaarlijkse focus, activiteiten en investeringen. Ze worden vertaald in uitvoeringsplannen per jaar, met een bijbehorende begroting, voor zowel Regio Hart van Brabant als Midpoint Brabant.

Gemeenten committeren zich via de SMA aan de inhoud en via de daaruit voortvloeiende uitvoeringsprogramma’s brengen ze, veelal naar rato van de omvang van de gemeente, ook personele capaciteit in. De realisatie van de doelen in deze agenda is alleen mogelijk als bedrijven, kennisinstellingen en maatschappelijke partners eveneens investeren in de inzet van mensen en de (co)financiering van projecten. De komende periode krijgt deze gezamenlijke investering in projecten extra aandacht.

De gemeenten in de regio financieren de programmabureaus van Regio Hart van Brabant en Midpoint Brabant op basis van een inwonergerelateerde bijdrage. De programmabureaus bevorderen de totstandkoming van projecten en activiteiten die tot economische en maatschappelijke meerwaarde leiden. Cofinanciering en subsidiëring is hierbij met grote regelmaat aan de orde. Het overgrote deel van de investeringen in de regio (met name op projectniveau) staat niet op de begrotingen van Regio Hart van Brabant en Midpoint Brabant, zoals de Regio Deal West- en Midden-Brabant, het Regionaal uitvoeringsprogramma Verkeer en Vervoer of het programma Doelmatig Waterbeheer. Hetzelfde geldt natuurlijk voor investeringsprogramma’s van bedrijven, onderwijs- en kennisinstellingen en maatschappelijke partijen in regionale ambities en projecten.

De regio wil de komende periode haar financiële slagkracht versterken. De organisaties Regio Hart van Brabant, Midpoint Brabant en de deelnemende gemeenten en andere partijen zullen hun middelen slim moeten bundelen en daarmee de provincie, het Rijk en Europa interesseren voor cofinanciering. Sommige van deze investeringen vergen eenmalige of jaarlijkse uitgaven. Andere investeringen zijn revolverend waarvoor een beroep kan worden gedaan op bijvoorbeeld Invest-NL.

Kring gemeentesecretarissen Regio Hart van Brabant – Marcel Meijs, voorzitter

“De gemeentesecretarissen voelen een grote verantwoordelijkheid om samen met het programmabureau de verbindende schakel te zijn tussen droom en daad. Om de verbeeldingskracht van de SMA te koppelen aan uitvoeringskracht dragen wij zorg voor de ontwikkeling van een uitvoeringsprogramma waarmee we kunnen sturen op resultaten. We willen daartoe het stuur in handen nemen; losjes wanneer we zien dat het goed loopt, steviger wanneer de situatie dat vereist. En het algemeen bestuur hierop gevraagd en ongevraagd adviseren en aanbevelingen te doen op het terrein van bestuurlijke en ambtelijke governance van de uitvoeringsprogramma’s van de SMA. Samen met het  programmabureau kijken we naar het gewenste niveau van professionaliteit en de wijze waarop dat kan worden ingevuld. Prima als het kan op de huidige wijze, dat wil zeggen door middel van het geleverd krijgen van capaciteit door de gemeenten. Maar waar grenzen van dat model in zicht komen, komen we ook met voorstellen voor verbetering. We gaan daarbij te werk als een professionele aannemer die bestuurlijke wensen mogelijk wil  maken en voor besluiten genomen worden de consequenties in beeld brengt met een realistische offerte. En we zoeken naar een manier om het werken in de regio aantrekkelijker te maken; met  ruimte voor groei en ontwikkeling voor onze medewerkers.”

Projectmatig werken in de regio

Regio Hart van Brabant draait een aantal regionale projecten. Vanuit een regionaal programmabureau, in samenwerking met de kring gemeentesecretarissen, en vanuit bestuurlijke aansturing, houden we hierop grip en bieden we inzicht in het verloop van deze projecten. Periodiek komen er integrale voortgangsrapportages beschikbaar. In de weergave hieronder is te zien hoe de samenwerking en afstemming verloopt en hoe verschillende rollen en tafels zich daarbinnen tot elkaar verhouden. Deze werkwijze kwam de afgelopen periode tot stand en is vastgelegd in de zogenaamde ‘Samenwerkingsafspraken’; een dynamisch werkafsprakendocument. De komende periode bewerkstelligen we een verdere professionaliseringsslag in het projectmatig werken. Het beoogd effect hiervan is eenvoudigere sturing op en prioritering in regionale projecten, maar ook een versteviging van projectmanagementcompetenties binnen de regio. Projectleiders, opdrachtgevers, bestuurders, secretarissen en het programmabureau delen deze wens en werken hieraan samen.

 

Meer lezen

Wil je meer weten over hoe de publieke samenwerking binnen de regio georganiseerd is, lees dan verder op de website van Regio Hart van Brabant.

 

Onderbouwing