Samenwerking

Samenwerking tussen onze regiogemeenten

Voor de regionale samenwerking tussen gemeenten kennen we Regio Hart van Brabant. Dit is een publiekrechtelijke organisatie op grond van de wet gemeenschappelijke regelingen. Regio Hart van Brabant is een coalitie van autonome gemeenten die kiest voor deze samenwerking, omdat ze ziet dat ze in gezamenlijkheid beter in staat is werkbaar, efficiënt en effectief in te spelen op de uitdagingen van deze tijd. Samen optrekken zorgt voor massa, organisatie- en uitvoeringskracht en daarmee ook zicht op steun van Rijk of Europa, bijvoorbeeld in de vorm van middelen, experimenteer- en beleidsruimte of regelgeving. Met deze samenwerking laten de gemeenten ook zien dat ze een solide contractpartij kunnen zijn voor andere overheden en private partijen.

Samenwerking tussen bedrijven, onderwijs, overheid en maatschappij

Voor de regionale samenwerking tussen bedrijven, onderwijs, overheid is de stichting Midpoint Brabant opgericht. Midpoint Brabant is oorspronkelijk opgericht voor de economische ontwikkeling van Hart van Brabant. Omdat Hart van Brabant economische en maatschappelijke meerwaarde nastreeft, in samenhang met elkaar, wil de regio haar ervaring in de economische triplehelix-samenwerking ook toepassen op de domeinen Mens & Samenleving en Leefomgeving & Milieu, in aanvulling op daar ontstane samenwerkingen. Daarvoor is het nodig dat ook maatschappelijke partijen onderdeel zijn van de samenwerking. We maken daarvoor de komende periode de stap van triplehelix-, naar ‘multihelix-samenwerking’. Een nieuw programma bij Midpoint Brabant van kennisintensieve dienstverlening moet er bovendien voor zorgen dat de innovatiekracht en het ondernemerschap van bedrijfsleven en kennisinstellingen meer beschikbaar komt voor de domeinen Mens & Samenleving en Leefomgeving & Milieu.

Effectieve coalities: wisselende schaalniveaus

We vormen de coalities waarmee we het meest impactvolle antwoord kunnen geven op de vraagstukken die voorliggen. Soms ligt samenwerking op een bovenregionaal schaalniveau voor de hand, zoals die in de Regio Deal van West- en Midden-Brabant (MidWest-Brabant Makes & Moves). Samen hebben de regio’s een mogelijkheid koploper te worden in verantwoorde productie en distributie. Los van elkaar hebben de regio’s die mogelijkheid minder.

Op Brabants schaalniveau kan Hart van Brabant ook een verbindende schakel zijn op de kennis-as, waar Brabantse regio’s elkaar aanvullen met specialistische kennis. We willen daarmee een krachtige partner zijn naar omliggende regio’s. Onze propositie op het terrein van logistiek, maakindustrie, vrijetijdsindustrie en het slimmer en duurzamer maken daarvan bijvoorbeeld is effectiever in combinatie met de expertise en bedrijvigheid in West-Brabant, Brainport Eindhoven en Agrifood Capital.

Op Zuidoost-Nederlands schaalniveau participeren we via Midpoint Brabant in Brainport Network. Samen met vijf andere Brabantse en Limburgse regio’s en de provincies Noord-Brabant en Limburg bundelen we onze krachten gericht op innovatiegedreven economische ontwikkeling.

 

 

In BrabantStad-verband werken de B5-gemeenten Tilburg, Breda, Eindhoven, ‘s-Hertogenbosch en Helmond samen met de provincie aan meer agglomeratiekracht, meer verdiencapaciteit en een hogere kwaliteit van leven. De ambitie is om door te groeien naar de top 5 meest innovatieve stedelijke regio’s in Europa. Aandacht hier krijgen: digitale stad; slimme en duurzame mobiliteit; cultuur en sport; gezonde en duurzame leefomgeving; kennis en onderwijs; economisch vestigingsklimaat. Tilburg neemt als centrumstad van Regio Hart van Brabant zitting aan deze tafel en dient op die manier ook het regionaal belang.

Als vraagstukken daartoe aanleiding geven, zijn er in de publieke samenwerking coalities mogelijk die een ander schaalniveau hebben dan dat van de negen gemeenten. De samenwerking tussen gemeenten rond de uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) bijvoorbeeld is momenteel kleiner dan negen gemeenten. Er worden tegelijkertijd juist ook weer verdergaande stappen gezet om met negen gemeenten te experimenteren met ontschotting (‘het Maatpact’). Daarnaast zijn er binnen onze regio diverse subregionale samenwerkingsverbanden, gericht op strategie, beleid of en/of uitvoering.

 

Onderbouwing

Bron:

Deze afbeelding komt uit de brochure ‘Vernieuwen door te verbinden’ van Brainport Network, pagina 19.

Vernieuwen door te verbinden