Samenleving in beweging

Demografische ontwikkelingen en bewegingen in de samenleving hebben invloed op woonvormen, manieren van omgangsvormen en vormen van zorgorganisatie. Het (jong) talent is schaars en wordt een steeds grotere concurrentiefactor, ook voor regio’s. Het hebben van een baan is van groot belang voor het welbevinden van inwoners, maar niet alle inwoners hebben de mogelijkheden of omstandigheden om dit te behalen. De klassieke verhoudingen tussen economie, onderwijs en arbeidsmarkt zijn aan het verschuiven. We kiezen in de praktijk steeds vaker voor maatwerkoplossingen voor gezinnen of individuen, waardoor verbindingen nodig zijn tussen dienstverlening op het gebied van wonen, zorg, bestaanszekerheid en ruimte.

De vraag naar zorg en ondersteuning neemt sterk toe en verschillen tussen inwonersgroepen worden groter. Het belang van vroegtijdige signalering en oog hebben voor verwarde personen, kindermishandeling en huiselijk geweld is groter en actueler geworden. Digitalisering biedt daarbij enerzijds kansen om op afstand mensen te ondersteunen, maar heeft anderzijds als risico dat het leidt tot individualisering en anonimisering.

Binnen de muren van zorginstellingen zijn steeds minder plekken en bedden beschikbaar, waardoor wachtlijsten ontstaan. Die prangende situatie geeft gemeenten de opgave om lokaal na te denken over de organisatie van zorg en ondersteuning, bijvoorbeeld door inwoners zo lang mogelijk thuis te laten wonen. Inwoners zoeken een antwoord voor hun vragen in de eigen wijk of gemeente. In beleid en samenlevingsvormen vormt de buurt een steeds belangrijkere pijler. Gemeenten hebben daarvoor als eerste verantwoordelijkheid, maar inwoners komen steeds vaker ook zelf in actie.

 

Onderbouwing