Groeiend klimaatbewustzijn

Het klimaat verandert sneller dan verwacht. De gevolgen en risico’s hiervan zorgen ervoor dat klimaatadaptatie in de NOVI en de Brabantse Omgevingsvisie in de top 4 van urgenties benoemd is. Eerdere  berekeningen stelden dat schades als gevolg van klimaatverandering fors gaan toenemen, tot circa 71 miljard euro in de periode tot 2050. De aandacht en zorg voor ons klimaat neemt met gelijke tred toe. We zien dit terug in de coalitieprogramma’s van de negen gemeenten, in beleidsplannen van (semi-)overheden, in het maatschappelijk verantwoord ondernemen door bedrijven, in burgerinitiatieven en energiecoöperaties, en in aandacht voor energie, kringloop en het klimaat op scholen, in bibliotheken en in sociale media. Onze CO2-uitstoot moet omlaag en tegelijkertijd moeten we ruimtelijke aanpassingen maken om de gevolgen van klimaatveranderingen op te vangen. Er vinden stevige transities plaats in de landbouw, ruimtelijke ordening, ons energiegebruik en onze natuur.

Voor wat betreft de reductie van CO2-uitstoot is in 2018 voorzien dat deze in Nederland tot 2030 moet dalen met 49%. Het kabinet spreekt een doelstelling uit van 16% in 2023. Onder andere de energietransitie zal hieraan moeten bijdragen. Deze wordt opgebracht op vijf terreinen: gebouwde omgeving, landbouw/landgebruik, industrie, mobiliteit en elektriciteit. Elke regio voert hierin een relatief aandeel uit in de komende periode. Overheden maken de komende jaren in totaal 600 miljoen euro beschikbaar om de leefomgeving klimaatbestendig en water robuust te maken, zowel in het stedelijk gebied als in de buitengebieden. Hiermee richten zij zich op het voorkomen van wateroverlast, het tegengaan van verdroging, de gevolgbeperking van overstromingen en de voorkoming van hittestress. Aanvullend is de transitie naar een circulaire economie noodzakelijk omdat met de huidige lineaire economie grondstoffen opraken of schaars worden, en ecologie en maatschappij onleefbaar worden. Hiervoor is het nodig dat we circulair gaan inkopen, ons afvalmanagement circulair insteken en circulair gaan ondernemen, om daarmee uiteindelijk onze kringlopen te sluiten. Het rijk nodigt ons uit om in het verlengde van het Uitvoeringsprogramma Circulaire Economie samen met belanghouders een Regionale Circulaire Economie-strategie op te stellen.

 

Onderbouwing