De regio als effectieve schaal

We zijn ons bewust van een toenemende functionele regionalisering, waardoor we ook regionale oplossingen moeten bedenken. Rijk en provincie verlangen van gemeenten dat ze vraagstukken rond jeugdhulp, wonen, werken, ruimte voor bedrijven en kantoren, mobiliteit, energie, klimaat en circulaire economie op regionaal niveau afstemmen. Stimulerings- en subsidietrajecten, nationaal en internationaal, vinden vaak alleen gehoor op tenminste regionale schaal. Wij verwachten dat de regio, als logische schaal voor het aanpakken van gedeelde opgaven en het daarvoor organiseren van verbinding met kennis, verder in belang zal toenemen. Dit laat onverlet dat lokaal maatwerk door individuele gemeenten, vanuit lokale autonomie, geregisseerd zal blijven worden.

Tegelijk met het toenemend belang van intergemeentelijke samenwerking, signaleren we steeds meer noodzaak tot het maken van afspraken tussen kennisinstellingen, ondernemers, overheden en maatschappelijke partners. We noemen dit multihelix-samenwerking. Veel organisaties zijn regionaal georganiseerd, hetzij als onderdeel van een grote landelijke organisatie, hetzij als bovengemeentelijke organisatie.

 

Onderbouwing