3/7

Onze Missie

Duurzaam in ontwikkeling

Hart van Brabant wil uitblinken in duurzame ontwikkeling. Onze missie is dat we economische, ecologische en sociale groei combineren. We willen dé regio van Nederland zijn waar duurzame groei door innovatie de standaard is. Dat betekent dat we integrale keuzes maken in beleid en uitvoering en dat doen in samenwerking tussen ondernemers, onderwijs, overheid en maatschappelijke partners. Zodoende groeien we de komende jaren op al deze drie dimensies merkbaar en meetbaar.

Onze visie is dat we de regio van Nederland zijn waar duurzame ontwikkeling in beleid en uitvoering tot uitdrukking komt. In Hart van Brabant staan gezondheid en welzijn van de bevolking en haar bezoekers centraal. Onze regio vormt het centrale deel van de Brabantse metropool: een welvarend stedelijk netwerk waar het goed leven, werken, wonen en recreëren is. Wij zijn een regio die haar groene omgeving en vitaal landschap koestert, omdat die van grote invloed zijn op welbevinden. Het bestendige leefklimaat waarnaar wij streven, vraagt om wezenlijke stappen naar een klimaatadaptieve, circulaire en energieneutrale samenleving. Ons divers mkb-bedrijfsleven is een essentiële basis voor onze economie. Het innovatiever en duurzamer maken van het bedrijfsleven is belangrijk om een veerkrachtige, vitale economie en een toekomstbestendige omgeving te behouden. Dat doen we dusdanig dat het bijdraagt aan brede welvaart en goed uitpakt voor werkenden en werkzoekenden.

We willen onze ambitie ook koppelen aan concrete doelen. In deze agenda zijn concrete doelen opgenomen die te vertalen zijn in activiteiten en indicatoren. Bij duurzame ontwikkeling is het economische bruto regionaal product niet langer de dominante indicator. Zaken als gezondheid, onderwijs, sociale contacten, goed bestuur en culturele identiteit worden steeds belangrijker. In deze agenda kiezen we voor de Telos benadering, ontwikkeld bij het aan Tilburg University gelieerde Brabantse centrum voor duurzame ontwikkeling, als ijkpunt voor onze visie. De totale duurzaamheidsscore is daarin opgebouwd uit de optelsom van sociaal-cultureel, ecologisch en economisch kapitaal. De essentie van deze benadering is dat de kapitalen ontwikkelen zonder dat ze ten koste gaan van elkaar of van de ontwikkelmogelijkheden van toekomstige generaties. De totale duurzaamheid van Nederlandse gemeenten loopt uiteen van 40 tot 56 en de gemeenten van Hart van Brabant staan daarin op gemiddeld 47. De afgelopen vier jaar is Hart van Brabant op de totale duurzaamheidsscore drie punten gestegen. Tot 2023 is een groei van opnieuw vijf punten mogelijk, waardoor we boven het Nederlands gemiddelde en daarmee in de voorhoede uit kunnen komen.

Voor merkbare en meetbare groei volgens de Telos-benadering hanteren we een strategie waarin we investeren in een slimme samenleving én een slimme economie, in samenhang met elkaar. Onder slim verstaan we innovatief en duurzaam. We realiseren innovaties die positief effect hebben in onze regio en daarbuiten. We passen innovaties toe die in andere regio’s zijn ontstaan, zodat ook die breder bereik hebben. Innoveren doen we ‘over de grenzen van systemen’ en dus in samenwerking tussen regio’s en, binnen onze regio, tussen ondernemers, onderwijs, overheid,  maatschappelijke partners en bewoners zelf. Zodoende realiseren we maatschappelijke meerwaarde en economisch rendement. Daardoor worden we een samenleving met hoger welbevinden, die zich voorbereidt op de toekomst.

 

Bas Kapitein, programmadirecteur Regio Hart van Brabant en Midpoint Brabant

“Het kloppend hart van metropoolregio Brabant! Dat zijn we door onze ligging. Schakel tussen de Brabantse regio’s, alsook internationaal op belangrijke productie- en vervoersassen. Een plek waar mensen samenkomen om te leven en recreëren. Minstens even belangrijk: het hart van Brabant klopt omdat we innoveren om economische, ecologische en maatschappelijke groei te realiseren. In samenhang met elkaar, dus duurzaam. We gebruiken hiervoor de in de regio aanwezige unieke kennis, kunde en het karakter. We begrijpen de samenleving en hebben de mogelijkheden én de wil om deze te verbeteren. We maken onze kennis en kunde nog waardevoller door deze te combineren met die uit andere Brabantse regio’s.

Op de cover van deze strategische meerjarenagenda staat een locatie die dit karakter ademt. In het hart van deze prachtige regio staat namelijk onze symbolische huiskamer: de LocHal. Hier zien we talent en ambitie in de praktijk. Op een plek waar industrieel verleden en beloftevolle toekomst samenkomen. Waar denken en doen elkaar ontmoeten. De mouwen opstropen en gaan. Ondernemers, onderwijs, overheid en maatschappij samen. Zo komen we verder. Hoe concreter, hoe beter!”

 

Onderbouwing