Maatschappij

Digitalisering en andere trends zullen bedrijfstakken opschudden en ook sociaal-maatschappelijk effect hebben, onder andere op de arbeidsmarkt . Sterke veranderingen op de arbeidsmarkt vergroten het risico dat vraag en aanbod van arbeid, zowel kwalitatief als kwantitatief, niet langer op elkaar aansluiten. We monitoren in Brainportnetwork-verband actief de arbeidsmarktontwikkelingen van de regio. Voorbeelden daarvan zijn de regionale ontwikkeling van het aantal vacatures , de werkloosheid en het aantal studerenden met een technisch profiel .

Een  veerkrachtige regio , zowel economisch als sociaal, is beter in staat veranderingen in de markt op te vangen. Het opleidingsniveau in de regio is nu echter beneden gemiddeld, evenals de economische veerkracht. Als het gaat om sociale veerkracht hebben vooral Waalwijk en Tilburg relatief veel inwoners met een minder grote veerkracht. Kenmerkend voor onze regio is daarnaast het grote aantal arbeidsmigranten. Een deel van de buitenlandse werknemers die nu naar Hart van Brabant komt, vestigt zich wellicht permanent hier. Er bestaat echter een grote kans dat zij op enig moment terugkeren of elders een baan vinden. Deze factoren maken het nodig dat geïnvesteerd wordt in de kwaliteit en veerkracht van mensen op de arbeidsmarkt. Dat draagt bij aan de kwaliteit van samenleven in de regio.

Andere landelijke trends op maatschappelijk terrein, zoals vergrijzing, ontgroening, meer kleine huishoudens, meer leefstijl- en ouderdomsziekten (zoals obesitas, hart- en vaatziekten, diabetes en dementie) en meer behoefte aan mantelzorg, zijn ook zichtbaar in Hart van Brabant. Deze trends lijken vooral risico’s in te houden voor groepen met een lage opleiding, die in de regio relatief veel aanwezig zijn. De demografische gegevens laten zien dat het aanbod van mantelzorgers niet automatisch meegroeit en dat het aantal jongeren in de regio daalt. Echter neemt het aantal jongeren dat een beroep doet op de jeugdzorg toe. Tot 2019 doet 10% van alle jongeren in Hart van Brabant een beroep op de jeugdzorg. De drie decentralisaties vanuit de Rijksoverheid, de Participatiewet, de Wet maatschappelijk ondersteuning 2015 en de jeugdwet , worden vanaf 2019 in een budget, integraal uitgekeerd aan gemeenten. De taken in het sociaal domein willen we als gemeenten preventief en integraal oppakken. Gezien de groei van leefstijlziekten, klachten die worden veroorzaakt door de manier van leven, wordt de koppeling van zorg met veiligheid, ruimte en groen om te kunnen ontspannen en herstellen, steeds duidelijker.

 

Anita Wydoodt, Elisabeth Tweesteden Ziekenhuis

“Op regionale schaal kan veel worden  opgepakt. Dat ziet ook het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Regio’s verschillen wel in tempo, hoe en wat er als eerste wordt opgepakt. Zo heeft de  Amsterdamse regio andere accenten dan Zuid-Limburg. Er is niet één plan dat over alle regio’s kan worden uitgerold. Het verschil wordt mede bepaald door de historie en de lokale context.”

Meer lezen

Hoe dit doorwerkt in onze programma’s, lees je bij Mens & Samenleving.

 

Onderbouwing