Maatschappij

Digitalisering en andere trends zullen bedrijfstakken opschudden en ook sociaal-maatschappelijk effect hebben, onder andere op de arbeidsmarkt . Sterke veranderingen op de arbeidsmarkt vergroten het risico dat vraag en aanbod van arbeid, zowel kwalitatief als kwantitatief, niet langer op elkaar aansluiten. We monitoren in Brainportnetwork-verband actief de arbeidsmarktontwikkelingen van de regio. Voorbeelden daarvan zijn de regionale ontwikkeling van het aantal vacatures , de werkloosheid en het aantal studerenden met een technisch profiel .

Een  veerkrachtige regio , zowel economisch als sociaal, is beter in staat veranderingen in de markt op te vangen. Het opleidingsniveau in de regio is nu echter beneden gemiddeld, evenals de economische veerkracht. Als het gaat om sociale veerkracht hebben vooral Waalwijk en Tilburg relatief veel inwoners met een minder grote veerkracht. Kenmerkend voor onze regio is daarnaast het grote aantal arbeidsmigranten. Een deel van de buitenlandse werknemers die nu naar Hart van Brabant komt, vestigt zich wellicht permanent hier. Er bestaat echter een grote kans dat zij op enig moment terugkeren of elders een baan vinden. Deze factoren maken het nodig dat geïnvesteerd wordt in de kwaliteit en veerkracht van mensen op de arbeidsmarkt. Dat draagt bij aan de kwaliteit van samenleven in de regio.

Andere landelijke trends op maatschappelijk terrein, zoals vergrijzing, ontgroening, meer kleine huishoudens, meer leefstijl- en ouderdomsziekten (zoals obesitas, hart- en vaatziekten, diabetes en dementie) en meer behoefte aan mantelzorg, zijn ook zichtbaar in Hart van Brabant. Deze trends lijken vooral risico’s in te houden voor groepen met een lage opleiding, die in de regio relatief veel aanwezig zijn. De demografische gegevens laten zien dat het aanbod van mantelzorgers niet automatisch meegroeit en dat het aantal jongeren in de regio daalt. Echter neemt het aantal jongeren dat een beroep doet op de jeugdzorg toe. Tot 2019 doet 10% van alle jongeren in Hart van Brabant een beroep op de jeugdzorg. De drie decentralisaties vanuit de Rijksoverheid, de Participatiewet, de Wet maatschappelijk ondersteuning 2015 en de jeugdwet , worden vanaf 2019 in een budget, integraal uitgekeerd aan gemeenten. De taken in het sociaal domein willen we als gemeenten preventief en integraal oppakken. Gezien de groei van leefstijlziekten, klachten die worden veroorzaakt door de manier van leven, wordt de koppeling van zorg met veiligheid, ruimte en groen om te kunnen ontspannen en herstellen, steeds duidelijker.

 

Anita Wydoodt, Elisabeth Tweesteden Ziekenhuis

“Op regionale schaal kan veel worden  opgepakt. Dat ziet ook het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Regio’s verschillen wel in tempo, hoe en wat er als eerste wordt opgepakt. Zo heeft de  Amsterdamse regio andere accenten dan Zuid-Limburg. Er is niet één plan dat over alle regio’s kan worden uitgerold. Het verschil wordt mede bepaald door de historie en de lokale context.”

Meer lezen

Hoe dit doorwerkt in onze programma’s, lees je bij Mens & Samenleving.

 

Onderbouwing

Bron:

De Digitale Economie van Nederland. theMETISfiles, 2017.

Toelichting:

Een schatting is dat de zogeheten digitale beroepsbevolking van 2016 tot 2021 zal toenemen met ruim een kwart tot 1,9 miljoen werkzame personen.

Bron:

Brainport Network:

Vernieuwen door te verbinden

Bron:

Brainport Network:

Vernieuwen door te verbinden

 

Meer informatie:

www.arbeidsmarktinzicht.nl

www.techniekpactmonitor.nl/kerncijfers

Toelichting:

Onder veerkracht verstaan we snelheid van herstel van een regio na een economisch schok. Dit kan een schok zijn voor de (nationale) economie, maar ook bijvoorbeeld het faillissement van een grote werkgever in de regio. Een belangrijke variabele voor het bepalen van de economische veerkracht is de intersectorale arbeidsmobiliteit van werknemers. Oftewel, hoe snel (kunnen) werknemers van baan wisselen naar een baan in een andere sector of aanpalende regio dan waar ze reeds werkzaam in zijn, zonder om- of bijscholing. Door de steeds sneller veranderende samenleving, mede door technologische ontwikkelingen, is het van steeds groter belang voor regio’s om economisch veerkrachtig te zijn. Naast economische veerkracht kennen we ook sociale veerkracht. Dat zien we als het vermogen van mensen en gemeenschappen om met veranderingen om te gaan en de toegang tot hulpbronnen die ze daarbij hebben.

Bron:

Telos/PON, Sociale Veerkracht monitor 2018.

Toelichting:

Telos berekent het sociaal-cultureel kapitaal van gemeenten als de optelsom van maatschappelijke en economische participatie, veiligheid, wonen & woonomgeving, zorg, onderwijs en kunst & cultuur.

Toelichting:

De Jeugdwet vervangt de Wet op de jeugdzorg, die tot 2015 geldig was, en de verschillende andere onderdelen van de jeugdzorg die onder de Zorgverzekeringswet en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten vielen. Ook de jeugdbescherming en jeugdreclassering maken onderdeel uit van de wet.

Bron:

Nederlands Jeugdinstituut: www.nji.nl

Bron ontwikkeling arbeidsmarkt door digitalisering:

De Digitale Economie van Nederland. theMETISfiles, 2017.

Toelichting:

Een schatting is dat de zogeheten digitale beroepsbevolking van 2016 tot 2021 zal toenemen met ruim een kwart tot 1,9 miljoen werkzame personen.

Toelichting op aantal ontstane vacatures:

Bron:

Brainport Network:

Vernieuwen door te verbinden

 

Toelichting op scholieren MBO technisch profiel:

Bron:

Brainport Network:

Vernieuwen door te verbinden

 

Meer informatie:

www.arbeidsmarktinzicht.nl

www.techniekpactmonitor.nl/kerncijfers

 

Toelichting op veerkrachtige regio:

Onder veerkracht verstaan we snelheid van herstel van een regio na een economisch schok. Dit kan een schok zijn voor de (nationale) economie, maar ook bijvoorbeeld het faillissement van een grote werkgever in de regio. Een belangrijke variabele voor het bepalen van de economische veerkracht is de intersectorale arbeidsmobiliteit van werknemers. Oftewel, hoe snel (kunnen) werknemers van baan wisselen naar een baan in een andere sector of aanpalende regio dan waar ze reeds werkzaam in zijn, zonder om- of bijscholing. Door de steeds sneller veranderende samenleving, mede door technologische ontwikkelingen, is het van steeds groter belang voor regio’s om economisch veerkrachtig te zijn. Naast economische veerkracht kennen we ook sociale veerkracht. Dat zien we als het vermogen van mensen en gemeenschappen om met veranderingen om te gaan en de toegang tot hulpbronnen die ze daarbij hebben.

Toelichting op sociale veerkracht:

Telos berekent het sociaal-cultureel kapitaal van gemeenten als de optelsom van maatschappelijke en economische participatie, veiligheid, wonen & woonomgeving, zorg, onderwijs en kunst & cultuur.

Bron:

Telos/PON, Sociale Veerkracht monitor 2018.

Toelichting op jeugdzorg:

De Jeugdwet vervangt de Wet op de jeugdzorg, die tot 2015 geldig was, en de verschillende andere onderdelen van de jeugdzorg die onder de Zorgverzekeringswet en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten vielen. Ook de jeugdbescherming en jeugdreclassering maken onderdeel uit van de wet.

Bron:

Nederlands Jeugdinstituut: www.nji.nl

 

Fotografie:
De Piushaven in Tilburg

Credits: Shutterstock.com /
TonyV3112