Leefomgeving

Onze regio is het groene hart van Brabant. Dit wordt ondersteund door het ecologisch kapitaal zoals Telos dat berekent. Daar waar Nederland ten opzichte van andere Europese landen nog zeer ver achterloopt in het realiseren van klimaatdoelstellingen, scoort Hart van Brabant bovengemiddeld in vergelijking met andere regio’s in Nederland. We voelen ons thuis in deze koploperspositie, bouwen deze uit en nemen het op ons om aan te jagen dat we zowel landelijk als regionaal nog een flink aantal stappen bijzetten.

De regio heeft een aantrekkelijke leefomgeving, bestaande uit een combinatie van stedelijke dynamiek en dorpse kernen met ruimte, water en groen ertussen. De regio kent op een compacte oppervlakte grote landschappelijke verscheidenheid – van kleinschalige zandlandschappen tot open rivierkleilandschappen, van natuurgebieden met bos, heide en vennen tot landgoederen en een groot aandeel agrarische landschappen. Natuurgebieden zoals de Loonse en Drunense Duinen en omliggend groen in de ruit Tilburg – Waalwijk – Oisterwijk, maar ook aan de zuidrand van de regio dragen daar sterk aan bij. De regio heeft maar liefst zes Natura 2000 -gebieden binnen haar grenzen, variërend van laagveenmoerassen tot zandverstuivingen en van meanderende beken tot door mensenhanden gegraven leemkuilen. En we kennen een sterk groen-blauw raamwerk.

Ons landelijk gebied is in transitie. Landbouw, klimaat, energie en natuur zijn in beweging, wat zorgt voor sociale, ruimtelijke, economische en ecologische opgaven. Vaak komen meerdere opgaven bijeen binnen gebieden of trends, zoals bij de herbestemming van vrijkomende agrarische bebouwingen, of bij de realisatie van het natuurnetwerk. We zoeken naar duurzame invulling van traditionele sectoren, zoals de agrarische sector, en naar bijpassende, sluitende economische modellen.

Tot 2040 groeit de bevolking van onze regio met 30 duizend mensen tot 475.000. Het merendeel van deze groei komt voor rekening van de stad Tilburg. De regio biedt, onder andere door de grote diversiteit in landschap, een scala aan woonmilieus, van hoogstedelijk tot dorps en landelijk. Hart van Brabant bedient bewoners met uiteenlopende woonvoorkeuren . Zowel mensen die op zoek zijn naar betrokkenheid en sociale binding als bewoners die zoeken naar een kalme en rustige omgeving kunnen er terecht. Het buitengebied is in transitie en zoekt aansluiting met ontwikkelingen op sociaal en economisch gebied. De ontsluiting van de regio is multimodaal via (snel)wegen, een railport, de Bergsche Maas, een verbreed en verdiept kanaal en diverse havens en een gunstige ligging ten opzichte van Eindhoven Airport. Dit alles zonder de prettige woonbeleving aan te tasten. Juist deze harmonie en leefbaarheid is typerend voor Hart van Brabant.

Meer lezen

Hoe dit doorwerkt in onze programma’s, lees je bij Leefomgeving & Milieu.

 

Onderbouwing