Leefomgeving & Milieu

Hart van Brabant hecht aan haar ecologisch kapitaal. We nemen de verantwoordelijkheid om dit te koesteren en te ontwikkelen voor toekomstige generaties. Vanuit mondiale en landelijke klimaatdoelstellingen investeren we samen in een bestendige omgeving die klimaatadaptief, energieneutraal en circulair is. We maken ruimte voor de transitie van de agrarische sector, die daarin een belangrijke schakel is. Bij de ontwikkeling van gebieden kiezen we voor een integrale benadering en voor slimme, vraaggerichte mobiliteit. We koesteren het Midden-Brabants mozaïek met de nabijheid van kernen, voorzieningen en hoogwaardig groen, complementair aan de kwaliteit van de (hoog)stedelijke gebieden. En we investeren in woontevredenheid, onze bereikbaarheid en onze agglomeratiekracht. Innovaties, die we realiseren met onze kennisinstituten, stellen we ten dienste aan anderen. […]

< Onze programma’s

Ambitie voluit

Onderbouwing
Ambitie: Slimme samenleving - ecologische meerwaarde

Hart van Brabant hecht aan haar ecologisch kapitaal. We nemen de verantwoordelijkheid om dit te koesteren en te ontwikkelen voor toekomstige generaties. Vanuit mondiale en landelijke klimaatdoelstellingen investeren we samen in een bestendige omgeving die klimaatadaptief, energieneutraal en circulair is. We maken ruimte voor de transitie van de agrarische sector, die daarin een belangrijke schakel is. Bij de ontwikkeling van gebieden kiezen we voor een integrale benadering en voor slimme, vraaggerichte mobiliteit. We koesteren het Midden-Brabants mozaïek met de nabijheid van kernen, voorzieningen en hoogwaardig groen, complementair aan de kwaliteit van de (hoog)stedelijke gebieden. En we investeren in woontevredenheid, onze bereikbaarheid en onze agglomeratiekracht. Innovaties, die we realiseren met onze kennisinstituten, stellen we ten dienste aan anderen.

Het koesteren en het blijven ontwikkelen van ons ecologisch kapitaal draagt bij aan een sterke economie. Hart van Brabant is een regio waar mensen graag willen wonen, werken en verblijven en dat willen wij zo houden. Daarvoor moet onze regio ook bereikbaar zijn, en met het mobiliteitssysteem bijdragen aan de verbinding met en tussen regio’s om ons heen. De hoge kwaliteit van onze leefomgeving en het groen en water daarin dragen bij aan de kwaliteit van leven en aan een gezonde ontwikkeling van onze inwoners. We hebben daarom zorg voor onze landschappelijke kwaliteit en richten onze ruimtelijke omgeving duurzaam in. Klimaatopgaven pakken we de komende jaren aan in de context van het landelijk klimaatakkoord. De samenwerking tussen overheid, semi-overheid (zoals de waterschappen), het bedrijfsleven, kennisinstellingen en maatschappelijke partners (zoals woningcorporaties en scholen) – is daartoe sterk in ontwikkeling. We zoeken deze op elk van de programmalijnen Klimaatbestendig, Aantrekkelijk en Bereikbaar nadrukkelijk op.

 

Verwijzingen en bronvermelding zijn op deze pagina niet van toepassing. Dat geldt wel voor verantwoording fotogebruik.

Fotografie:
Bevordering van biodiversiteit door het gebruik van vaste planten in een plantsoen in Hilvarenbeek

Credits: gemeente Hilvarenbeek

 

Werken aan klimaatdoelstellingen
Credits: iStock