Economie

We versterken onze maakindustrie, logistiek en vrijetijdseconomie door te investeren in innovatie (digitalisering en dataficatie), circulariteit en energieneutraliteit. Daarbij zorgen we ervoor dat er een optimale aansluiting is tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt, in kwalitatieve en kwantitatieve zin. Innovatie vereist de inzet van nieuwe kennis en de toepassing ervan. De kennisintensieve dienstverlening aan onze sterke economische sectoren is randvoorwaardelijk voor toekomstig succes. Daarom voegen we slimme dienstverlening als kernprogramma toe aan onze economische strategie. We zorgen ervoor dat de randvoorwaarden op orde zijn, zodat de toegevoegde waarde die onze speerpuntsectoren realiseren, groeit. […]

< Onze programma’s

Ambitie voluit

Onderbouwing
Ambitie: Slimme economie

We versterken onze maakindustrie, logistiek en vrijetijdseconomie door te investeren in innovatie (digitalisering en dataficatie), circulariteit en energieneutraliteit. Daarbij zorgen we ervoor dat er een optimale aansluiting is tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt, in kwalitatieve en kwantitatieve zin. Innovatie vereist de inzet van nieuwe kennis en de toepassing ervan.
De kennisintensieve dienstverlening aan onze sterke economische sectoren is randvoorwaardelijk voor toekomstig succes. Daarom voegen we slimme dienstverlening als kernprogramma toe aan onze economische strategie. We zorgen ervoor dat de randvoorwaarden op orde zijn, zodat de toegevoegde waarde die onze speerpuntsectoren realiseren, groeit.

 

Rob Kluyt, algemeen directeur Midpoint Brabant
"De regio Midden-Brabant heeft een lange traditie van intensieve samenwerking tussen overheid, onderwijs en ondernemers. Midpoint Brabant is de schakel in die samenwerking waar partners in netwerkverband samenwerken en waar op allerhande manieren innovatie en ondernemerschap worden gestimuleerd. De enige manier om de uitdagingen, kansen én bedreigingen van de technologische ontwikkelingen van de 21e eeuw naar de lokale economie te brengen, is door intensieve samenwerking. De wetenschap bedenkt, snapt, duidt en legt uit, ondernemers vertalen dat naar nieuwe businessmodellen, onderwijs helpt met de uitrol van kennis en leidt de arbeidsmarkt van overmorgen op. Combineer deze kennis en kunde met het typerende proberen-én-handen-uit-de-mouwenkarakter van de regio, dan is dat wat mij betreft een prima vertrekpunt om met Midpoint Brabant als kartrekker deze ontwikkeling verder vorm te geven. Ik gun de regio gepaste trots om stil te staan bij de successen van vandaag als opstap naar die van morgen."

 

We gaan de kracht van onze pluriforme economische structuur met een hoofdrol voor het midden- en kleinbedrijf meer benutten en versterken. We stimuleren bedrijvigheid in onze bestaande concentraties in maakindustrie, logistiek en vrijetijdsindustrie door in te zetten op continue innovatie en verduurzaming van producten, processen en diensten. We ambiëren in samenwerking met Regio West-Brabant (via de regiodeal MidWest-Brabant Makes & Moves) een koploperspositie in de transitie naar verantwoorde productie en distributie. Zodoende dragen we bij aan de realisatie van het Duurzame Ontwikkelingsdoel 12 van de VN: Responsible production and consumption. Voor onze publieke economie (zorg, onderwijs) bevorderen we een waardevolle en toekomstgerichte bestendigheid van de werkgelegenheid. Talent heeft onze bijzondere aandacht: vraag en aanbod in kwalitatieve en kwantitatieve zin komen zo dicht mogelijk bij elkaar. Projecten ter ontwikkeling van onze bestaande clusters van bedrijvigheid moeten automatisch aandacht hebben voor circulaire economie.

Door te investeren in innovatie en verduurzaming en de juiste ontwikkeling, inzet en behoud van talent willen we een slimme economie realiseren waarvoor trends als digitalisering, dataficatie, robotisering en klimaatontwikkelingen geen bedreigingen, maar kansen zijn. In de slimme economie die we nastreven staat slimme dienstverlening (en de toepassing van nieuwe sleuteltechnologieën als kunstmatige intelligentie en simulatie in combinatie met menselijk gedrag) centraal. Dit leidt tot meer economische waarde en minder belasting van onze omgeving. Hiervoor is kennisintensivering cruciaal. Daarom geven we via Midpoint Brabant één overkoepelend ontwikkelprogramma vorm dat nieuwe kennisintensieve dienstverlening, smart services, als sleutel en aanjager ziet. Onze toepassingsgebieden zijn de clusters van bedrijvigheid en innovatie in onze gehele regio in maakindustrie, logistiek en vrijetijdsindustrie. Deze ontwikkelen we met de deelprogramma’s: Smart Industry, Smart Logistics, Smart Leisure*.

* Hier past de opmerking dat in het kennisintensieve economische speelveld vaak Engels jargon wordt gebezigd. Dat is nu eenmaal een werkelijkheid in een werkveld met internationale studenten en bedrijven, een Engels voerende universiteit en subsidie- en acquisitietrajecten over de grenzen heen.

Verwijzingen en bronvermelding zijn op deze pagina niet van toepassing. Dat geldt wel voor verantwoording fotogebruik.

Fotografie:
De insteekhaven in Waalwijk
Credits: gemeente Waalwijk
Toepassingsgebieden
Credits: iStock / CreativeNature_nl
House of Leisure in de Leerfabriek KVL Oisterwijk
Credits: Midpoint Brabant
Ecoversterkende maatregelen
Credits: Midpoint Brabant