3/3

Participatie

Het meedoen in de maatschappij door onderwijs of een baan, versterkt de zelfredzaamheid en daarmee het welbevinden van inwoners. De komende jaren willen we zoveel mogelijk mensen laten participeren aan de arbeidsmarkt of laten bijdragen aan de samenleving. Dit vinden we voor alle generaties en doelgroepen een belangrijk speerpunt. In de regionale samenwerking zijn de initiatieven voor arbeidsparticipatie talrijk. Er is fundament om deze samenwerking de komende jaren verder te structureren, verbeteren en uit te bouwen.

Huidig regionaal programma Arbeidsmarkt

Al meer dan vijf jaar is onder de vlag van Regio Hart van Brabant en Midpoint Brabant een regionaal programma Arbeidsmarkt van kracht. Dit programma zet ieder jaar met verschillende partners in op de verbetering van de arbeidsmarkt van werkenden en niet-werkenden en kent een grote verscheidenheid aan initiatieven. Onder de vlag van het regionaal Werkbedrijf bieden alle regiogemeenten en het UWV in samenwerking met Sociale Werkvoorziening (SW-) bedrijven, vakbonden en werkgevers een aanpak voor baanafspraken voor mensen met een arbeidsbeperking. Via een gezamenlijk label Werkgeversdienstverlening WerkHart presenteren de partners zich eenduidig aan bedrijven. Als regio is het de afgelopen jaren gelukt om via de inzet van Europese middelen een extra financieringsbron te creëren voor nieuwe impulsen: het regionaal fonds ESF Arbeidsmarkt.
Sinds 2015 kent de regio een loket Leren en Werken. Dit loket ondersteunt werkenden en bedrijven in het vinden van nieuw werk voor degenen die met ontslag bedreigd worden voordat ze een uitkering moeten aanvragen. Er gaat dus een sterk preventieve werking van uit. Niet alleen werkenden en bedrijven met een krimp worden met de dienstverlening van het loket ondersteund, alle inwoners en bedrijven in de regio met een scholingsvraag kunnen er terecht voor advies en ondersteuning. Het Ondernemersakkoord, dat reeds in 2013 is gestart, heeft regionaal een betrokken netwerk van ondernemers gecreëerd dat zelf het voortouw neemt in het vinden van nieuwe oplossingen voor de werkloze beroepsbevolking. Hierin snijdt het mes aan twee kanten, namelijk het bedrijfsbelang en het belang van meer mensen aan het werk. Met de Reshoring Connection heeft de regio als eerste in Nederland een tool, platform en bijbehorende dienstverlening ontwikkeld dat bedrijven ondersteunt en adviseert bij vragen over Reshoring. Arbeidsprocessen die tot voorheen waren verplaatst naar lagelonenlanden organiseren we bewust weer in onze eigen omgeving. We willen een regio zijn waar geen jeugdwerkloosheid is. Daarvoor hebben we het programma Jeugdwerkloosheidvrije Regio, waarin regiogemeenten, zorgaanbieders, werkgevers, UWV en kennisinstellingen de handen ineenslaan om uiteindelijk iedere jongere in Hart van Brabant in beeld te hebben en binnen vier maanden een passend aanbod voor werk, kwalificerende scholing of zorg te doen.

Strategisch programma Arbeidsmarkt voor komende jaren

Het Rijk ziet de arbeidsmarktregio als het te hanteren schaalniveau voor de verdeling van middelen en het beleggen van verantwoordelijkheden voor het oplossen van arbeidsmarktvraagstukken. Voor een adequate ondersteuning van werkzoekenden en werkgevers en voor het oplossen van complexe vraagstukken, is samenwerking tussen regiogemeenten essentieel. Op dit moment hebben we een regionale arbeidsmarktinfrastructuur voor zowel werkenden als niet-werkenden waarin werkgevers, intermediairs, gemeenten, kennisinstellingen, werkzoekenden, inwoners en andere partners elkaar van nature opzoeken en elkaar intensief betrekken bij vraagstukken. Werkgevers, werknemers, sollicitanten en inwoners vragen steeds meer van organisaties en dus ook van gemeenten en de regio. Niet alleen de kwaliteit in de mate van (integrale) dienstverlening, maar ook in de mate van betrokkenheid, flexibiliteit en snelheid van handelen. We moeten voldoende mechanismen ontwikkelen die ertoe leiden dat inwoners en bedrijven succesvoller kunnen bewegen op de arbeidsmarkt en in de maatschappij. We gaan de regionale arbeidsmarktinfrastructuur verder ontwikkelen, verduurzamen en waar nodig verbeteren. Enerzijds omdat dit meer gezonde en gelukkige mensen oplevert, anderzijds omdat we in de nieuwe economie goede en modern geschoolde arbeidskrachten nodig hebben. Mensen zijn van betekenis door de werkzaamheden die ze verrichten in de samenleving. Om de bijdrage aan de arbeidsmarkt en samenleving te verduurzamen, zetten we de komende jaren in op duurzame inzetbaarheid, modernisering van onderwijs en benutting van arbeidsreserves. Er zijn daarin veel raakvlakken met doelstellingen en activiteiten uit het deelprogramma Economie. Op deze onderwerpen werken (arbeids)participatie en economie samen.

Duurzame inzetbaarheid

De komende jaren gaat het bij bedrijven, werkenden en werkzoekenden om blijvende ontwikkeling van talenten. Het Loket Leren en Werken verankeren we duurzaam in de werkwijze van de regionale werkgeversdienstverlening WerkHart. Langs deze weg zullen we met gebruikmaking van verschillende provinciale, landelijke en Europese middelen een leven lang ontwikkelen stimuleren.

Modernisering onderwijs

Gelet op de toenemende omloopsnelheid van functies en bijbehorende vaardigheden wordt de verbinding tussen bedrijfsleven en onderwijs de komende jaren alleen maar belangrijker. Een belangrijk instrument in de samenwerking tussen bedrijven en onderwijs vormt de Human Capital Agenda in een sector. In zo’n agenda wordt op basis van een sectoranalyse bepaald welke behoefte aan arbeidskrachten er is en zal zijn en hoe dat kan worden gekoppeld aan het arbeidspotentieel en (nieuwe) opleidingen met verschillende initiatieven en de nodige regie. We beogen voor de belangrijkste sectoren in de regio de werkwijze voor ontwikkeling en actualisering van de agenda’s te standaardiseren.
De regio heeft veel verschillende opleidingen op verschillende niveaus in huis. Op thema’s als bijvoorbeeld ‘macrodoelmatigheid’ en ‘doorlopende leerlijnen’ is het belangrijk dat bedrijven, gemeenten en kennisinstellingen een gezamenlijke strategie bepalen. De komende jaren ontwikkelen we een gezamenlijke strategie en plan. Daarin kan als tussenstap naar dit hoger doel, een regionale mbo-agenda de eerste stap zijn.

Benutting arbeidsreserve

We willen de komende jaren meer mensen laten profiteren van beschikbare vacatures. Dit verbeteren we door meer samenhang te creëren in de regionale uitvoeringsstructuur. Hierin kan focus op lokaal maatwerk hand in hand gaan met slimme samenwerking op regionaal vlak. Denk aan het gezamenlijk benutten van de infrastructuur van SW-bedrijven. Hierdoor gaat minder geld naar systeem en kunnen we meer van de spaarzame middelen inzetten op de mensen zelf. De verbetering van een gezamenlijke werkgeversdienstverlening WerkHart en het Ondernemersakkoord blijft op de agenda staan, zodat we zowel vanuit het bedrijfsbelang als vanuit de kandidaten zelf meer kansen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt blijven genereren.

We besteden specifieke aandacht aan jongeren en ouderen in onze regio. Door de verworvenheden van de Jeugdwerkloosheidvrije zone te verduurzamen en tegelijkertijd te verbinden aan een breder regionaal plan voor kwetsbare jongeren laten we geen jong talent verspild gaan. Voor ouderen, die ook in hoogconjunctuur minder makkelijk een baan vinden, ontwikkelen en implementeren we een stimuleringsprogramma. Overigens gaat deze inclusieve arbeidsmarktstrategie hand in hand met een goede ontwikkeling en huisvesting van (arbeids)migranten in de regio. Inwoners én nieuwkomers helpen we met het (beter) leren lezen, schrijven en spreken van de Nederlandse taal. De regionale arbeidsmarkt heeft alle talenten nodig.

Meer lezen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *