2/3

Maatschappelijke ondersteuning

Als mensen zelfredzamer zijn, ervaren zij een hogere kwaliteit van leven. Mensen die aangewezen zijn op ondersteuning vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) moeten erop kunnen rekenen dat die van goede kwaliteit is. Dit betekent dat de ondersteuning aansluit bij hun behoeften en mogelijkheden en zij hierdoor een goede kwaliteit van leven ervaren. De regio wil bestaande knelpunten in de dienstverlening en zorg van de Wmo afstemmen met het jeugddomein en in nauwe samenwerking met zorgaanbieders en het maatschappelijk middenveld oplossen. We doen dit onder andere door resultaatgerichte contractering.

Mensen met (psychische en psychosociale) kwetsbaarheid hebben soms moeite om mee te komen in de samenleving. Dit kan leiden tot uitsluiting en verergering van hun kwetsbaarheid. Gemeenten hebben de opdracht om deze mensen te begeleiden bij het vinden van een passende plek in de samenleving. Mensen met psychische en psychosociale problematiek zullen in de toekomst vaker in een eigen woning in de wijk gaan wonen, met begeleiding aan huis. We willen dat onze inwoners zo lang mogelijk en prettig kunnen wonen en leven in hun eigen wijk. In de tweede helft van 2019 wordt een meerjarenprogramma gepresenteerd voor Beschermd Wonen, maatschappelijke opvang, preventieve GGZ en verslavingszorg. We organiseren zorg, welzijn en ondersteuning dichtbij waar het kan en met specialistische ondersteuning in regionaal verband waar nodig. De verschuiving van beschermd naar begeleid wonen is een voorbeeld van effectieve zorg waarin veel maatwerk wordt toegepast.

Deze verandering is niet alleen nieuw voor inwoners die nu gebruik maken van beschermd wonen en verhuizen naar een wijk of dorp, maar ook voor de inwoners die al in deze wijken en dorpen wonen. In deze regio werken we aan sterke wijken en dorpen, waar inwoners zich thuis voelen. Waar inwoners hulp bieden aan elkaar. In de regio zien wij dat er soms ondersteuning nodig is om tot sterke wijken te komen, deze ondersteuning wordt lokaal geboden. Een sterke basisstructuur komt voort uit de lokale gemeenschap, waar de lokale regie passend is.

Mensen blijven langer in hun eigen omgeving wonen en stellen andere eisen aan kwaliteit van leven. Centraal staat meer onderlinge betrokkenheid tussen mensen, waardoor mensen langer thuis kunnen blijven wonen en niet eenzaam zijn. Dit wordt mogelijk gemaakt door een goede balans tussen informele en formele zorg. Dit draagt eraan bij dat de zorg betaalbaar blijft en dat iedereen in de toekomst de zorg krijgt die hij of zij nodig heeft. Bij een behoefte aan maatschappelijke ondersteuning van een inwoner, gaan we na wat de inwoner en zijn mantelzorger zelf kunnen doen. Door deze verandering komt er soms veel op de schouders van mantelzorgers te liggen. In de regio hebben we oog voor de draagkracht en draaglast van de mantelzorger, zodat overbelasting zoveel mogelijk wordt voorkomen. Dat kan bijvoorbeeld door de zorg tijdelijk over te laten nemen door professionele krachten of vrijwilligers (respijtzorg). In de regio zetten we ons samen in om te leren van elkaars lokale aanpak. Naast extra aandacht voor mantelzorg, is er ook extra aandacht voor dementie. In onze regio streven we ernaar om een dementievriendelijke regio te blijven.

Meer lezen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *