4/4

Activiteiten

De genoemde activiteiten geven een concreet beeld op welke manier er aan de ambities en doelen in het sociaal domein gewerkt wordt. Omstandigheden kunnen natuurlijk leiden tot het bijstellen van of het ondernemen van aanvullende activiteiten om de gestelde doelen te halen.

Hieronder een (niet uitputtend) overzicht van de activiteiten die we al ontplooien of komende periode gaan starten. 

 • We leren en innoveren met elkaar in het sociaal domein en voeren daarvoor het ‘Maatpact’ uit. Gemeenten stellen bureaucratievrije middelen beschikbaar voor dit doel.
 • Samenwerking versterken met organisaties buiten de gemeentelijke overheid, zoals zorgverzekeraars, zorgaanbieders, justitie, politie, de provincie en het Rijk. Bijvoorbeeld het samenwerkingsprogramma met zorgverzekeraars: Samenwerken Over Stelsels (S.O.S.).
 • We gaan inkoop van Wmo-begeleiding , de inkoop van jeugdhulp en de inkoop voor arbeidsparticipatie (voor bijvoorbeeld arbeidsmatige dagbesteding) verder met elkaar afstemmen en verbeteren. We evalueren en leren van elkaar op het moment dat we verschillende keuzes maken.
 • De uitvoering van de Koers Samen met de Jeugd wordt ter hand genomen.
 • We bundelen regionaal onze data, werken aan een uniform meetsysteem, ontwikkelen indicatoren, voor de vergelijkbaarheid en resultaatgericht werken. Dit pakken wij op samen met onze kennispartners.
 • We voeren het preventieplan door in de schuldenaanpak door deelnemende gemeenten in de regio te inspireren met deze werkwijze.
 • We implementeren en actualiseren de Human Capital Agenda’s en verrijken deze met data uit de regio. Op die manier maken we inzichtelijk hoe de arbeidsmarkt zich ontwikkelt. We verbinden onderwijs aan actuele ontwikkelingen op de arbeidsmarkt.
 • We zijn een jeugdwerkloosheidsvrije regio. Iedere jongere heeft binnen vier maanden een passende opleiding, werk of passend ondersteunings-aanbod gevonden. De aanpak jeugdwerkloosheidsvrije regio wordt structureel opgenomen in ons regiobeleid.
 • De regio geeft invulling aan de verschuiving van Centrumtaken voor Beschermd Wonen, verslavingszorg, Preventieve GGZ en Verslavingszorg naar een gemeentelijke verantwoordelijkheid. We onderzoeken daar onder andere de mogelijkheden voor financiële samenhang tussen Beschermd en begeleid wonen.
 •  ‘Regionalisering’ van Beschermd Wonen, Opvang, Preventieve GGZ en Verslavingszorg regionaal inbedden met solidariteitsafspraken.
 • We werken in de regio aan een passend woonaanbod voor ouderen en andere zorg-gerelateerde doelgroepen. Denk daarbij aan levensloopbestendige en nultreden woningen, maar ook aan concepten als meergeneratiewoningen, groepswonen en moderne hofjes. Bij voorkeur in de nabijheid van (zorg)voorzieningen.
 • We streven naar minder residentiële of intramurale zorg in 2023. De realisatie van gezinsgerichte alternatieve voorzieningen in de wijk draagt hieraan bij.
 • We verankeren het Loket Leren en Werken duurzaam in de werkwijze van de regionale werkgeversdienstverlening WerkHart.
 • We voeren het Taalakkoord uit.
 • We zoeken meer samenwerking met maatschappelijke organisaties, vrijwilligers en inwoners rondom bijvoorbeeld mantelzorg.
 • Er wordt een verkenning gestart naar een regiobreed en samenhangend onderwijsoffensief naar de arbeidsmarkt, met name om Leven Lang Ontwikkelen te stimuleren.
 • In nauwe samenwerking met het bedrijfsleven, brancheorganisaties en het onderwijs organiseren we specifieke en doorlopende leerlijnen.

 

Ahmed Kansouh, Baanbrekers

“In de regionale samenwerking vinden we elkaar wel op intentie, maar in de uitvoering lukt het nog niet altijd.”

“In de SMA lopen doel en bedoeling door elkaar. Door onze common ground te zoeken werken we samen aan een onderliggende waarde. Samenwerken is een middel voor gezamenlijke visie.”

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Toelichting:

Waalwijk en Loon op Zand kiezen voor een inspanningsgerichte inkoop (p*q, price * quantity) van Wmo-begeleiding. De overige regiogemeenten werken met een resultaatgerichte inkoop van Wmo-begeleiding.