1/3

Klimaatneutraal en klimaatbestendig

Het klimaat verandert sneller dan verwacht. Hart van Brabant investeert in een bestendig leefklimaat dat klimaatadaptief, energieneutraal en circulair is. De komende jaren zal dit gebeuren in de context van het klimaatakkoord en zetten we stevige stappen om de ambities te gaan waarmaken. Recent heeft de regio, als een van de pilotregio’s in Nederland, een Regionale Energiestrategie (RES) opgesteld. Maar we kunnen de daarin opgenomen ambities alleen realiseren als alle samenwerkingspartners hierin samenwerken. Als overheden, semi-overheden (zoals de waterschappen), bedrijven, kennisinstellingen en maatschappelijke partners, zoals woningcorporaties en scholen, werken we samen aan deze activiteiten. Elke sector levert hieraan zijn eigen bijdrage. Van de waterschappen en de agrarische sector die hieraan een wezenlijke bijdrage kunnen leveren, tot de vrijetijdssector, waar recreatiebedrijven klimaatadaptieve maatregelen kunnen treffen. Gezamenlijk ondersteunen en stimuleren we onze inwoners om ook hun particuliere bijdrage te leveren.

 

Cécile Franssen, bestuurslid Waterschap Brabantse Delta
“Ik ben enorm trots op de samenwerking tussen de gemeenten en de waterschappen binnen de regio Hart van Brabant. Mede daardoor is Regio Hart van Brabant een voorbeeld voor andere regio’s en koploper op het gebied van innovatie en klimaatadaptatie – in ieder geval in het gebied van de Brabantse Delta.”

 

Klimaatadaptatie vraagt om veel ruimtelijke aanpassingen om zo de hoofdopgaven uit het Deltaplan 2017 vorm te geven: het voorkomen van wateroverlast, het tegengaan van verdroging, een gevolgbeperking van overstromingen en het voorkomen van hittestress in stedelijk gebied. Vanuit de gedachte van integraal werken, gevoed door landelijke trends en de hoofdlijnen uit het Klimaatakkoord (2018), verankeren we klimaatadaptatie in onze regionale energiestrategie. De energietransitie en klimaatadaptatie zijn tenslotte twee zijden van dezelfde (klimaat)medaille. De regionale energiestrategie vullen we in 2019 aan met concrete plannen om tot 49% CO2-reductie te komen in 2030, waaronder regionale warmtevoorziening, de energie-infrastructuur, opslag en de opgave voor hernieuwbare elektriciteitsopwekking. Hierna volgt een uitvoeringsprogramma met voorstellen voor ruimtelijke inpassing en adaptatie. Zo komen wij komende periode tot een Regionale Energie- en Klimaatstrategie (REKS), welke leidt tot besluitvorming in het omgevingsbeleid (omgevingsvisie, -plannen, -programma’s en –verordeningen) en ook een bijdrage kan leveren aan transities in andere sectoren, zoals de land- en tuinbouwsector. De inventarisatie en het omlijnen van benodigde uitvoeringsmaatregelen vinden regionaal plaats. Uitwerking vindt de komende periode vervolgens plaats mede in de regionale gebiedsopgaven, de uitvoering van het Natuurbod, in bovenlokale infrastructurele maatregelen of in subregionale of lokale projecten in de bouw, infrastructuur of de agrarische sector. Waar mogelijk laten we toekomstige voorzieningen meteen circulair uitvoeren. Conform de afspraken die zijn gemaakt in het Klimaatakkoord van Parijs, het Regeerakkoord, het Interbestuurlijk programma en het landelijk klimaatakkoord, werkt de regio in 2019 aan deze REKS, in samenwerking met alle regionale partijen, zo ook de waterschappen Brabantse Delta en De Dommel, met formele bevoegdheden. De kennis en innovatie om dit inhoudelijk te organiseren en begeleiden halen we zoveel mogelijk uit onze eigen regio. Binnen de internationale en nationale ambities voor energie en klimaat zijn wij als Hart van Brabant een vooruitstrevende en innovatieve regio en kunnen wij voorbeeldregio zijn voor de rest van het land. Daarbij zijn we ons bewust van de ruimtelijke impact die de energietransitie zal hebben op het landschap van Brabant en streven we ernaar onze definitie van aantrekkelijk te verbinden met die van klimaatbestendig.

Het op verantwoorde wijze produceren en verwerken draagt sterk bij aan het terugdringen van onze CO2-uitstoot en het koesteren van ons ecologisch kapitaal . Vanuit het deelprogramma Economie zetten we hier de komende periode sterk op in via de toepassingsgebieden smart industry, smart logistics en smart leisure. De negen gemeenten erkennen de noodzaak, vanwege de bijdrage die dit levert aan een toekomstbestendig klimaat, en faciliteren deze transitie waar nodig en mogelijk. De negen gemeenten en provincie werken verder aan de elektrificatie van het wagenpark door het plaatsen van E-laadpunten (laadpalen), maken afspraken met bedrijfsleven over energieneutrale stadsdistributie en bereiden energieneutrale concessies regiovervoer voor. Vanuit het programma Leefomgeving & Milieu zetten we sterker in op het benutten van biologische en technische kringlopen bij de verschillende vormen van afvalinzameling en -verwerking in de regio. We dringen de omvang van ons huishoudelijk restafval terug. Overheden vullen een voorbeeldfunctie in en maken circulair inkopen en aanbesteden tot vanzelfsprekendheid. Via circulaire gebiedsontwikkeling (openbare ruimten, gebouwde omgeving, industrieterreinen) dringen we samen de benodigde hoeveelheid virgingrondstoffen terug.

Meer lezen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Bron:

Manifest Brabants Mozaïek in ontwikkeling 2019

Door ZLTO, Brabants Landschap, Waterschap brabantse Delta, Brabants Particulier Grondbezit, Brabantse Milieufederatie, Gemeente Tilburg, Waterschap Aa en Maas, Natuurmonumenten, VNO-NCW Brabant Zeeland, Staatsbosbeheer, Waterschap de Dommel, Waterschap Rivierenland, en ondersteund door Regio Noordoost-Brabant, Metropoolregio Eindhoven, Regio West-Brabant, Regio Hart van Brabant, B5 gemeenten, Brabant Water.

Bron:

TNO, 2013

Toelichting:

Landelijk zou een reductie van 17.000 kton CO2-uitstoot per jaar realistisch zijn.

 

Bron:

TNO, 2013

Toelichting:

Reductie van 2.180 km2 aan landgebruik en 0,7 miljard m3 aan waterverbruik.

Toelichting:

Virgingrondstoffen: grondstoffen die nog niet eerder zijn ingezet.