1/3

Integraal werken en gebiedsopgaven

Regionaal werken we op integrale wijze aan een aantal gebiedsopgaven. Ze zijn voor het realiseren van onze ambities van groot belang en hebben ook lokaal vaak grote consequenties. Per gebied bekijken relevante partijen gezamenlijk welke opgaven er liggen en hoe deze zich tot elkaar verhouden. Zij houden hierbij oog voor vraagstukken over de ruimtelijke ordening, mobiliteit, energietransitie, klimaatadaptatie, economische zaken, landschapsontwikkeling en natuurbehoud, waterbeheer, en recreatie en toerisme en bundelen verschillende instrumenten en beleid. Op dit moment zijn er drie integrale gebiedsopgaven gedefinieerd, namelijk rondom de A58, de N261/ N269 en de Loonse en Drunense Duinen plus Schil. De komende periode bezien we of zo ook de A59 voor het westelijk deel van Waalwijk op deze manier aangepakt kan worden, alsook het gebied het Groene Hart tussen de rivier De Donge en de N261. Door de uitvoeringsprogramma’s regionaal en integraal op te stellen, versterken maatregelen elkaar onderling, en kunnen ze in de tijd op elkaar worden afgestemd. De integrale gebiedsopgaven dragen zo op toekomstbestendige wijze in de volle breedte bij aan een aantrekkelijke regio.

Vraagstukken op het vlak van financiering, programma-aansturing, meekoppelkansen voor circulariteit, klimaat- en energiedoelstellingen en de samenwerking met betrokken partijen zullen de komende periode hoog op de agenda staan. Voorlopig uitgangspunt is dat de regio deze opgaven initieert en aanjaagt, waarna gemeenten samen met gebiedspartners de uitwerking ter hand nemen. Partijen koppelen hun lokale en individuele projecten aan integrale regionale (gebieds)agenda’s. In de komende periode zal ook de groter wordende ruimte voor innovatie en de samenwerking met kennisinstellingen gaan bijdragen aan de integrale aanpak, vanuit het oogpunt ecologisch kapitaal.

Meer lezen

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.