2/3

Doelen en indicatoren

Onderstaand overzicht met doelen en indicatoren is via PDF ook in een tabel beschikbaar: doelen en indicatoren in tabelvorm

Doel

Samen met o.a. de waterschappen beperken we schade en hinder die we regionaal ondervinden als gevolg van klimaatverandering, van droogte en wateroverlast, tot gezondheidsrisico’s en biodiversiteitsissues.

Indicatoren:

Geluidbelasting, Lichtbelasting, Overlast stank, stof of vuil, Geluidhinder, Hittestress, Aardbevingen, Wateroverlast, Overstromingen, Risico bedrijven (Telos ‘Hinder en calamiteiten’)

Doel

We dragen via de REKS bij aan de landelijke CO2-reductiedoelstelling van 49% in 2030 (ten opzichte van 1990).

Indicatoren:

Indicatoren zoals te formuleren in de REKS (bijv. % of kton CO2-reductie regionaal, % toename aandeel hernieuwbare energie, energieminimalisatie gebouwde omgeving, % aandeel emissieloos vervoer)

Doel

Om woningen te verduurzamen stimuleren we particuliere woningeigenaren en maken we afspraken met woningcorporaties. Het gemiddelde energielabel in de regio zal daarmee de komende periode verder verbeteren.

Indicator:

Gemiddeld energielabel in de regio

Doel

In 2023 zijn we met ‘Van Afval Naar Grondstof’ VANG naar maximaal 60 kg restafval per persoon per jaar en daarmee meer dan 75% van alle huishoudelijk afval in als secundaire grondstof in een biologische of technische kringloop.

Indicatoren:

Kilogram restafval per persoon per jaar, Totaal huishoudelijk afval

Doel

We hebben in 2023 de helft van de aangeboden maatregelen ter vervolmaking van het natuurnetwerk gerealiseerd (het totaalpakket wordt gerealiseerd in de periode 2019 – 2027).

Indicatoren:

Hectare nieuwe natuur, Aantal nieuwe faunapassages, Kilometer ecologische verbindingszone, Kilometer beekherstel, Aantal vispassages

Doel

We koesteren de kwaliteit van ons landschap en streven een ontwikkeling na waarbij de ecologische-, de recreatieve- en de belevingswaarde in balans met elkaar blijven.

Indicatoren:

Natuurwaarden (bos en natuurlijk terrein, soortenrijkdom), Toegang tot natuur (afstand openbaar groen), Aantal bezoeken aan natuurgebieden

Doel

De gemiddelde woontevredenheid van inwoners in de regio blijft gelijk of stijgt verder ten opzichte van 2018 (77%).

Indicator:

Rapportcijfer woontevredenheid 2022, rekening houdend met conjuncturele situatie

Doel

Het vervoer wordt steeds schoner. In de regio stijgt het aandeel emissieloos vervoer ten opzichte van voorgaande jaren.

Indicatoren:

% aandeel emissieloos vervoer (bus, taxi, auto, scooter), Fijnstof in de lucht, CO2-reductie

Doel

Het aantal fietsparkeervoorzieningen en deelfietsen bij HOV-haltes en OV-hubs richting bedrijventerreinen is toegenomen.

Indicatoren:

Aantal fietsparkeervoorzieningen en gebruik ervan, Aantal deelfietsen en gebruik ervan

Doel

We stimuleren werknemers en bezoekers aan de regio op een milieuvriendelijke manier te verplaatsen. Het aantal fietsverplaatsingen op belangrijke woon-werkverbindingen is toegenomen.

Indicator:

Aantal fietsers naar doelgroep

Doel

We vertalen het Brabantbrede verkeersveiligheidsplan in een jaarlijkse regionale Uitvoeringsagenda.

Indicator:

Aantal lokale en regionale veiligheidsmaatregelen en acties die jaarlijks worden opgenomen in het Regionaal UitvoeringsProgramma (RUP)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Toelichting:

VANG-doelstelling 2020 = max 100 kg restafval per persoon per jaar, 2025 max 30 kg. restafval per persoon per jaar.

Toelichting:

Nederland Circulair in 2050, september 2016

De Rijksoverheid ambieert 75% in 2020 en de regio heeft als doel 85% in 2030.

Rijksoverheid

Bron:

Regionaal Kwalitatief Woningbehoefteonderzoek Hart van Brabant, SpringCo, september 2018.