3/3

Bereikbaar

Hart van Brabant is een regio waar zowel personen- als goederenmobiliteit een belangrijke rol spelen. Zowel externe als interne bereikbaarheid staan op onze regionale agenda. Deze bereikbaarheid is van groot belang om de gewenste agglomeratiekracht te versterken. Deze is namelijk voor een groot deel afhankelijk van de kwaliteit van onderliggende netwerken tussen de afzonderlijke kernen (netwerkkracht). Daarmee wordt het ‘daily urban system’ een centraal uitgangspunt om de bereikbaarheid aan af te meten. Als regio zetten we in op bereikbaarheid door vraaggerichte mobiliteit en smart mobility, inclusief de daarvoor benodigde IT-infrastructuur. Ook het doel om mee te ontwikkelen met urgente klimaatopgaven blijft staan. We zetten regionaal in op energieminimalisatie en een transitie naar andere manieren van vervoeren. We willen een duurzaam mobiliteitssysteem realiseren. Minder en schoner energieverbruik moeten zorgen voor betere luchtkwaliteit. Daarom zetten we in op emissieloos vervoer, verbetering van het openbaar vervoer en stimuleren we gebruik van de fiets en verkeersveilige snelfietsroutes. En voor goederenvervoer werken we aan multimodale en duurzame oplossingen zoals vervoer over water en spoor. Onze regio is in staat, gezien de technologische ontwikkelingen en de capaciteit in onze regio, om de innovaties van maatschappelijke waarde door te voeren.

De komende periode staat niet langer de modaliteit, maar de mobiliteit centraal. Traditionele indelingen in vervoerswijzen vervagen en mobiliteitsdoelen versmelten met werk-, gezondheids-, verduurzamings- en sociale doeleinden. Onze regio sluit hierbij aan door het mobiliteitssysteem, de gebruiker hiervan en de deur-tot-deurreis centraal te stellen en de keuzemogelijkheden en aansluitingen tussen verschillende vervoerswijzen te optimaliseren. Bestaande infrastructuur en netwerken blijven op orde, maar worden slimmer benut. We upgraden het bestaande systeem zodat het robuust wordt voor de uitdagingen die voor ons liggen. En we hebben aandacht voor verkeersveiligheid. Brabant heeft daarin nog veel te winnen. De provincie heeft een NUL-campagne ontwikkeld en er zijn concrete acties opgenomen in het Brabantbrede verkeersveiligheidsplan. Onze regio vertaalt dit plan naar een regionale en lokale aanpak.

De nieuwe beleidsagenda mobiliteit hanteert de komende periode een vraaggestuurde mobiliteitsaanpak. De aanleg van alleen maar meer infrastructuur is niet de oplossing, gelet op de voorziene toenemende drukte, extra woningbouwopgave, ruimtebeslag door economische activiteiten en de gevolgen hiervan voor de leefbaarheid en duurzaamheid. Daartoe willen wij inzetten op het nadrukkelijker meewegen van andersoortige, slimme maatregelen, waarmee we ook de vraag kunnen beïnvloeden en flexibiliteit tussen de modaliteiten kunnen vergroten. Voorbeelden hiervan zijn het delen van data of beter benutten van de capaciteit op de weg, spoor en water, bijvoorbeeld via autodelen en fietsstimulering. Aan de voorkant betekent dit het inzetten op slimme locatiekeuzes zoals voor logistieke bedrijvigheid, grote spelers in de vrijetijdseconomie en multimodale knooppunten. Deze uitgangspunten vinden ook hun plaats in de regionale integrale gebiedsopgaven. We werken samen met provincie en Brabantstadpartners om hiervoor passende subsidieregelingen te maken. Financieel en planmatig houden we voldoende ruimte om adaptief in te kunnen inspelen op innovaties en nieuwe ontwikkelingen, de maatschappelijke context verandert immers snel.

Meer lezen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *