3/3

Activiteiten

Hieronder een (niet uitputtend) overzicht van de activiteiten die we al ontplooien of komende periode gaan starten.

 • Op het snijvlak tussen de programma’s onderzoeken we innovatieve concepten samen met onderwijs- en kennisinstellingen, bedrijfsleven en maatschappelijke- en zorgpartners. Dat kan gaan van een Green Deal Circulaire Inkoop tot data-gedreven experimenten om gezondheidswinst te boeken via de groene leefomgeving, of tot algenkweek in leegstaande agrarische bebouwing met inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.
 • De regio stelt in 2019 samen met de waterschappen en de provincie Noord-Brabant zijn Regionale Energie- en Klimaatstrategie (REKS) vast en start in 2020 met het uitvoeringprogramma, waarbij en waarna doelstellingen onder andere worden verweven in integrale gebiedsopgaven.
 • We onderzoeken de wijkgerichte aanpak naar gasvrij en energieneutraal via het grootschalig SMILE-programma. We slaan een brug tussen technologische innovaties en maatschappelijke acceptatie.
 • Om woningen te verduurzamen stimuleren we particuliere woningeigenaren en maken we afspraken met woningcorporaties. Het gemiddelde energielabel in de regio zal daarmee de komende periode verder verbeteren.
 • We realiseren grootschalige opwek via wind- en zonne-energie en maken de verbinding met integrale gebiedsopgaven, zoals met de Energiecorridor A58.
 • We richten onze leefomgeving klimaatbestendig en waterrobuust in, mede via het uitvoeringsprogramma van de Regionale Energie- en Klimaatstrategie en onder andere geïntegreerd in de drie integrale gebiedsopgaven: A58-zone, N261/N269 en Loonse en Drunen Duinen plus Schil. Voor de aanpak van klimaatadaptatie verbinden we de outcome van onze klimaatstresstest aan de ruimtelijke agenda’s van stad en platteland.
 • Vanuit het programma Een Gezond Leisureklimaat zorgen partijen ervoor dat we regionaal concrete uitvoeringsprojecten in de vrijetijdsector op het gebied van klimaatadaptatie realiseren, mede via kennisuitwisseling, netwerkvorming en het aanbieden van procesgeld.
 • We onderzoeken de mogelijkheden om VANG-afspraken met betrekking tot bedrijfsafval te maken, op zo’n manier dat de incentive om afspraken na te leven inherent is aan de voorgestelde aanpak.
 • Er is een regionaal plan in uitvoering om zwerfafval terug te dringen en aan te leveren aan een biologische of technologische kringloop.
 • We bieden ondersteuning aan circulair ondernemen door grote en kleine bedrijven te helpen met subsidies.
 • De negen gemeenten van Hart van Brabant voeren een beleid waarbij circulair inkopen en aanbesteden vanzelfsprekendheid is geworden. Regionaal realiseren van een toename van social return on investment in aanbestedingen vanuit onderwijs- en kennisinstellingen, woningcorporaties en andere maatschappelijke en zorginstellingen.
 • De 013Food-beweging verkent bestuurlijk draagvlak voor circulair en gezond voedsel.
 • We sluiten een Green Deal binnen de agrarische sector en een Green Deal binnen de land- en tuinbouwsector met effecten op natuur, biodiversiteit en insectenpopulatie, in samenwerking met ZLTO, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en andere verwante organisaties.
 • Voor de drie lopende gebiedsopgaven creëren we helderheid over schaalniveau(s) waarop de uitvoering plaatsvindt en daarmee over financiering en eigenaarschap. Voor elk van de agenda’s maken we een goede start met de uitvoering ervan.
 • We koesteren en versterken de voor onze regio kenmerkende methodiek van de integrale gebiedsontwikkeling waarin belangen en belanghebbenden vanuit verschillende domeinen rondom de opgave in een geografisch gebied samengebracht worden, zodat deze methodiek ook op andere gebieden kan worden toegepast.
 • We stellen de regionale agenda wonen jaarlijks vast in samenwerking met de provincie Noord-Brabant, met daarin vastlegging van regionale woningbouwafspraken en bijhorende uitvoeringsagenda. Huisvesting van arbeidsmigranten vormt een onderdeel van deze agenda.
 • We blijven de samenwerking opzoeken met woningbouwcorporaties, zorginstellingen en andere maatschappelijke organisaties om de effectiviteit van het lokale woonbeleid te vergroten en de aantrekkelijkheid van de regio als geheel te vergroten.
 • We dragen bij aan het in onze regio objectief en op een eenvoudige, laagdrempelige wijze informeren van inwoners over de maatregelen die zij kunnen nemen op het vlak van duurzame energie, energiebesparende maatregelen en klimaatadaptatie, evenals mogelijkheden voor subsidies en leningen daartoe. Afwegingen worden gemaakt binnen de Regionale Energie- en Klimaatstrategie.
 • We stellen de regionale agenda mobiliteit op in samenwerking met provincie en Rijkswaterstaat. Met daarin een verdere uitwerking van de SMA naar opgaven en geprioriteerde (of concrete) projecten.
 • We gaan de bereikbaarheid van de regio en doorstroming en ontsluiting binnen de regio garanderen en versterken via de uitvoering van de nieuwe mobiliteitsagenda, maar ook via de Integrale Gebiedsopgaven A58Zone, N261/N269 en LDD plus Schil.
 • We werken door aan een veilig, (inter)regionaal snelfietsroutenetwerk vanuit de sterke behoefte aan en het draagvlak voor deze ontwikkeling. Tezamen met een fietsstimuleringsaanpak richting werkgevers en werknemers bieden we een alternatief voor het autogebruik in het dagelijks woon-werkverkeer.
 • We investeren in HOV-haltes en OV-hubs richting bedrijventerreinen in fietsparkeervoorzieningen en deelfietssystemen om zo de zogenaamde ‘last mile’ van de reiziger te optimaliseren. Dit draagt bij aan gezond en minder vervuilend reizen in de regio.
 • We voorzien in behoefte aan laadstations en oplaadpunten om de groei van emissieloos vervoer te faciliteren.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *