2/3

Menselijk kapitaal

De beschikbaarheid van voldoende en gekwalificeerd personeel is een belangrijke factor in het ecosysteem. Midpoint Brabant zet zich hiervoor in via de Human Capital Agenda’s (HCA). In zo’n agenda wordt op basis van een sectoranalyse bepaald welke behoefte aan arbeidskrachten er is en zal zijn en hoe dat kan worden gekoppeld aan het arbeidspotentieel en (nieuwe) opleidingen. In een regio met veel maakindustrie, logistiek en vrijetijdsindustrie erkennen we het belang van arbeidsmigranten. We verwachten de komende jaren een toename van het aantal arbeidsmigranten. Als Hart van Brabant onderkennen we onze rol om huisvesting van arbeidsmigranten, zowel shortstay, midstay als longstay, te faciliteren. Daarnaast organiseren we via Hart van Brabant een overlegplatform waarin werkgevers, uitzendbureaus, huisvesters en gemeenten kennis delen ten behoeve van en over beleidsontwikkeling inzake arbeidsmigratie. Met een brede totaalbenadering waarin naast arbeid ook aandacht is voor kwantiteit en kwaliteit van huisvesting en sociale aspecten zoals draagvlak in de wijk, integratie en participatie.

De Human Capital Agenda Logistiek is gereed en geland in het Deltaplan Logistiek. Dat vormt de basis voor de arbeidsmarktaanpak van de logistieke sector, waaronder een assessmentcenter, een mobiliteitscenter, nieuwe opleidingen en het enthousiasmeren van jong techniektalent. De Human Capital Agenda Leisure is in wording en wordt de komende jaren uitgerold. Het Deltaplan Techniek is een eerste plan van aanpak voor de Human Capital Agenda Smart Industry, die deze programmaperiode volgt. Ook de actielijnen van het Pact Brabant geven richting aan het voorbereiden van onze werknemers op de bedrijfsprocessen van de toekomst. Duurzame inzetbaarheid en een Leven Lang Ontwikkelen zijn belangrijke uitgangspunten voor ons arbeidsmarktbeleid.

Dat doen we onder andere via The New Deal, een bovenregionaal samenwerkingsinitiatief van de commissie arbeidsmarktaanpak van Brainport Network (het samenwerkingsverband van zes regionale ontwikkelingsorganisaties in Zuidoost-Nederland) met de ambitie ‘meer werkenden in Zuidoost-Nederland aan de slag met hun eigen ontwikkeling voor de vraag van morgen’. Samen monitoren we de arbeidsmarktvraag van de toekomst, ontwikkelen we toekomstscenario’s vanuit het arbeidsmarktdashboard (inzicht in relevante vaardigheden) en analyseren we wat echt werkt in de praktijk via een impactanalyse.

Om specifieke en doorlopende leerlijnen te organiseren werken we nauw samen met zowel het bedrijfsleven als het onderwijs, bijvoorbeeld via brancheorganisaties, met partners in Logistics Community Brabant en met partners zoals de Lijmacademie en het Composieten Experience Center (productietechnieken en –materialen). Tevens is het samenbrengen van groepen mkb’ers in een initiatief als MKB-United relevant voor het organiseren van voldoende goed geschoold personeel. Ons arbeidsmarktprogramma ondersteunen we verder met Leren en Werken Midden-Brabant, de Personeelsbarometer, de Reshoringtool en ondersteunende faciliteiten zoals het Ontdekstation en Techlab.

Nieuwe Techniekcoalitie

Onder de noemer Nieuwe Techniekcoalitie bundelen en versterken we de denk- en uitvoeringskracht in Zuid-Nederland om een soepel functionerende arbeidsmarkt voor technisch personeel te realiseren. Samen met ROC West-Brabant en ROC Tilburg, de brancheorganisaties FME, Koninklijke Metaalunie, Uneto-VNI en Bouwend Nederland en bedrijven initiëren we de instroom van nieuw talent en ontwikkelen we nieuwe technische opleidingen of cursussen voor huidige medewerkers (‘een leven lang ontwikkelen’). Daarbij gaat het om robotisering, industriële automatisering 4.0 en ICT, niet alleen in de technische sectoren maar ook in de logistiek en zorg.

Meer lezen

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.