1/3

Innovatie

De innovatiekracht van onze regionale maatschappij en economie verloopt via het grote aantal mkb’ers en hangt sterk samen met de toepassing van slimme technieken en processen. Dat vraagt om voldoende onderzoeks- en ontwikkelkracht (R&D). In onze regio stimuleren we dat door te blijven investeren in incubators, testomgevingen (fieldlabs), proeftuinen (living labs) en door het ontsluiten en openstellen van bestaande locaties bij bijvoorbeeld onderwijsinstellingen en (grote) bedrijven voor meerdere partijen. Onderzoek (Buck 2018) wijst immers uit dat open innovatie en gedeelde faciliteiten leidt tot meer start-ups en spin-offs en een magneetwerking heeft naar jong talent en nieuwe bedrijvigheid. De omvang van ons regionaal R&D volgen we als een indicator voor onze innovatiekracht. Vanuit onze samenwerking in Brainport Network leveren we input voor de nieuwe RIS3, waarbij de wens van de Europese burger centraal staat dat geld besteed wordt aan innovatie met een duidelijke opbrengst voor de samenleving.

De data-economie vraagt om hoogwaardige kennis en om gekwalificeerde datawerkers. Het merendeel van het Brabantse mkb is echter nog niet of onvoldoende bekend in de wereld van big data, zo blijkt onder andere uit een recent onderzoek van de BOM en JADS (juni 2018). Volwassenheid in het gebruik van data, ook wel datamaturiteit, kent vijf niveaus: basaal, controle, standaard, optimaal en innovatief. Voor onze clusters logistiek en maintenance geldt dat zij gemiddeld 2,6 en 2,5 scoren, hetgeen overeenkomt met het controleniveau. Met onze inzet willen we deze bedrijvigheid de komende vier jaar tenminste één niveau hoger brengen op deze schaal voor datamaturiteit.

Om de interactie tussen kennisinstellingen, bedrijfsleven, omgevingspartners en overheid te bevorderen, blijven we investeren in de kennis-as Hart van Brabant en zetten we in op de ontwikkeling van een innovatiedistrict in de Tilburgse Spoorzone, in verbinding met de campus van Tilburg University. Zo stimuleren we cross-overs en kennisuitwisseling en dragen we tevens bij aan netwerkvorming. Dat is immers essentieel om de krachten van het mkb te bundelen en ten volle te benutten.

Andere belangrijke kristallisatiepunten op de kennis-as Hart van Brabant zijn onze (bestaande) bedrijvenclusters en ‘huizen’, te weten:

  • Smart Industry: Gate 2 (Gilze en Rijen), Metal Valley (Heusden)
  • Smart Logistics: Huis van de Logistiek (Tilburg/Waalwijk)
  • Smart Leisure: House of Leisure (Oisterwijk)

Ontwikkeling Smart Services Innovatiedistrict

Voor het stimuleren, behouden en ter waarde maken van innovaties en talent is de aanwezigheid van een aantrekkelijke en open innovatie-omgeving cruciaal. De trend is tevens dat dit vooral plaatsvindt in een hoogwaardige stedelijke economie met een goede fysieke bereikbaarheid en volop kansen op interessante cross-overs in creativiteit met mogelijkheden tot aansluiting op kennis en bedrijven. De Spoorzone in Tilburg biedt een unieke kans om die motor voor kennisintensieve dienstverlening (smart services) en creatieve industrie te worden.

De Spoorzone heeft alles in zich om zich tot een innovatiedistrict voor kennisintensieve dienstverlening en creatieve industrie te ontwikkelen. In het gebied zijn verschillende initiatieven in ontwikkeling die door meer onderlinge verbinding via centrale gebiedsaansturing, gezamenlijk programma en het werken aan een partnernetwerk samen een bijzondere meerwaarde kunnen genereren. Zo werken Persgroep, ROC Tilburg, Fontys en Tilburg University aan het uithangbord voor gedrag en technologie: MindLabs. MindLabs is weliswaar de aanjager, maar ook bestaande voorzieningen in de Spoorzone dragen hieraan bij, zoals het Huis van Ondernemerschap en Innovatie (Station88), de LocHal, het Ontdekstation, Plan-T, cultuur en evenementen. Bovendien is er het netwerk en de kennis en kunde van het eveneens in de Spoorzone gevestigde Braventure (startup-ondersteuning). Gecombineerd met goede bereikbaarheid per openbaar vervoer en in ontwikkeling zijnde woon-, kantoor-, hotel- en congres- en andere ontmoetingsfaciliteiten heeft de locatie de potentie om uit te groeien tot een volwaardig economisch brandpunt met meerwaarde voor de nieuwe kenniseconomie in geheel Hart van Brabant, Noord-Brabant en daarbuiten.

Van fundamenteel belang is de verbinding tussen de universiteitscampus en de Spoorzone 013. Door die stevige verbinding ontstaat een innovatiedistrict met economische, fysieke en netwerk assets . Dat zijn volgens de meest actuele bevindingen van Buck Consultants International (BCI) uit januari 2019 de componenten waaruit een innovatiedistrict bestaat. Het samenwerkingsverband Midpoint Brabant stimuleert het ontstaan van het innovatiedistrict onder meer met ‘ecosysteem-versterkende maatregelen’.

MindLabs

MindLabs fungeert als schakelpunt voor onderzoek, onderwijs en ondernemerschap in het domein van interactieve technologie en menselijk gedrag. Vanuit het besef dat technologische vernieuwing in grote mate gedreven wordt door perspectieven op technologie, buiten de technische ontwikkeling op zichzelf. MindLabs stelt en beantwoordt vragen over hoe mensen reageren op technologie, of hun gedrag met technologie kan worden voorspeld, en of hun gedrag invloed en impact heeft op technologie. En helpt zodoende bij het beantwoorden van fundamentele vragen in relatie tot maatschappelijke uitdagingen. MindLabs biedt het bedrijfsleven kansen in het sneller kunnen ontwikkelen van kennis, de beschikbaarheid van talenten en een relevant netwerk voor het ontwikkelen, testen, valideren en opschalen van nieuwe producten en diensten. Tevens ontstaat door de betrokkenheid van mbo-, hbo-instellingen en Tilburg University een unieke doorlopende leerlijn.

Uitgelicht: Station88

Station88, Huis voor Ondernemerschap en Innovatie, vormt één van de pijlers in de Spoorzone waar het aanjagen van (nieuwe) bedrijvigheid voorop staat. Het doel van Station88 is het bundelen, initiëren en faciliteren van activiteiten in en vanuit Station88 ten behoeve van de economische ontwikkeling in de regio Midden-Brabant.

Station88 is dé ontmoetingsplek voor ondernemers, marktpartijen en kennisinstellingen, waar men kennis kan delen, informatie kan vinden en terecht kan met vragen. Er worden activiteiten georganiseerd op het gebied van ondernemersontwikkeling en innovatie, lezingen, workshops en netwerk. Uitgangspunt hierbij is dat de groeiende mkb-ondernemer vooral goed geholpen is door andere ondernemers of partners met specialistische kennis of ervaring. Hierbij staat steeds de kracht van verbinding en de vertaling naar de dagelijkse praktijk centraal.

Begin 2018 opende Station88 haar deuren. Met ruim 130 bijeenkomsten en 3600 bezoekers, waarvan 30% uit de regio, is Station88 bij steeds meer mkb-ondernemers op het vizier.

Partners van Station88 zien het mede als hun verantwoordelijkheid om een bijdrage te leveren aan de economisch ontwikkeling van de regio. Er is niet voor niks gekozen voor een regionale spreiding van de partners. In de periode 2019-2023 ligt het accent op het doorontwikkelen van Station88 naar een Huis met een regiobreed profiel.

Station88 is een initiatief van Midpoint Brabant, gemeente Tilburg, en Starterslift.

Meer lezen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Toelichting:

Economische assets:
Dit zijn bedrijven, instellingen en organisaties die:

Fysieke assets:

Netwerk assets:
Relaties tussen personen, instellingen en bedrijven door: