4/4

Cluster- en campusvorming

Midpoint Brabant bevordert de interactie tussen kennisinstellingen, bedrijfsleven, omgevingspartners en overheid. Zo stimuleren we cross-overs en kennisuitwisseling en dragen we tevens bij aan netwerkvorming. Dit doet Midpoint Brabant door te investeren in kristallisatiepunten (de ‘Huizen van Midpoint Brabant’) en campusvorming. Midpoint Brabant ondersteunt de ontwikkeling van de Spoorzone tot Smart Services Innovatiedistrict en bevordert de verbinding met de campus van Tilburg University en de Huizen van Midpoint Brabant.

Ruimtelijke inbedding

Een belangrijke voorwaarde voor een vitale economie is een passende ruimtelijke inbedding, die mogelijkheden biedt voor de ontwikkeling van gewenste bedrijvigheid en een vitaal platteland, en tevens oog houdt voor bereikbaarheid en leefbaarheid. Via de regionale tafel van Regio Hart van Brabant worden daartoe tijdens de Regionale Ruimtelijke Overleggen (RRO’s) en Ontwikkeldagen afspraken gemaakt met de provincie. Daarbij gaat het onder andere om regionale detailhandel, het monitoren van vraag en aanbod naar kantoren en het vraaggericht ontwikkelen van bedrijventerreinen. Onze regio zet daarbij in op voldoende vraaggericht aanbod van bedrijventerreinen voor mkb in alle gemeenten. Tevens blijven we kritisch op een verantwoorde duurzame ontwikkeling van logistieke locaties.

Samen met Regio West-Brabant hebben we in de adaptieve Ruimtelijke Economische Agenda (REA) Smart Verbonden een aantal sleutelprojecten gedefinieerd ter stimulering van smart logistics en de circulaire maakindustrie. De ruimtelijke vertaalslag daarvan brengen we gezamenlijk in bij onder andere de BO-MIRT overleggen met provincie en rijk over infrastructurele maatregelen. Overigens is de REA tevens onderlegger geweest voor onze gezamenlijke propositie regiodeal MidWest-Brabant Makes & Moves. We verkennen waar we in een bredere overkoepelende actie-agenda (waarin de REA en Regio Deal dan opgaan) onze krachten nog meer tot gezamenlijke meerwaarde kunnen bundelen.

Meer lezen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *